Logo Carbon-01

Category Archives: Thông tin cần biết

HỆ SỐ PHÁT THẢI CO2 THEO CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG

HỆ SỐ PHÁT THẢI CO2 THEO CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG Việc tính toán lượng phát thải CO2 chính là bước đầu tiên để đánh giá tình hình sử dụng năng lượng và tác động đến môi trường của doanh nghiệp. Hướng dẫn này giúp doanh nghiệp thực hiện tính toán phát thải CO2 theo các nhiên […]

ĐĂNG KÝ KHÓA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT “LẬP BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH – PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH KHÍ NHÀ KÍNH THEO ISO 14064-1:2018”

ĐĂNG KÝ KHÓA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT “LẬP BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH – PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH KHÍ NHÀ KÍNH THEO ISO 14064-1:2018” Bắt đầu từ năm 2024, các doanh nghiệp tại Việt Nam phải thực hiện lập Báo cáo kiểm kê khí nhà kính (GHG) theo Nghị định […]