Logo Carbon-01

Daily Archives: 25/04/2024

HỆ SỐ PHÁT THẢI CO2 THEO CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG

HỆ SỐ PHÁT THẢI CO2 THEO CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG Việc tính toán lượng phát thải CO2 chính là bước đầu tiên để đánh giá tình hình sử dụng năng lượng và tác động đến môi trường của doanh nghiệp. Hướng dẫn này giúp doanh nghiệp thực hiện tính toán phát thải CO2 theo các nhiên […]