Logo Carbon-01

VÒNG ĐỜI CỦA TÍN DỤNG CARBON

1. Vòng đời 5 bước

 • Bước 1: Thiết kế dự án theo chuẩn qui định, đăng ký tổ chức, sàn Carbon có thẩm quyền.
 • Bước 2: Xác thực, xác minh – Bao gồm bên kiểm toán thứ 3 chuyên nghiệp, xác thực các thông số, áp vào khung thang điểm chuẩn. Bao gồm tính bù đắp và tính lâu dài dự án.
 • Bước 3: Cấp tín chỉ – Cơ quan, sàn thẩm quyền cấp tín chỉ carbon, cấp mã số serri, lưu kí trên hệ thống cấp cao nhất được quy định.
 • Bước 4: Mua bán – Sàn carbon thực hiện
 • Bước 5: Hủy tín chỉ carbon – Sau mua bán bù đắp carbon được khớp lệnh, thực hiện việc hủy tín chỉ carbon ( đã giao dịch trung hòa thành công) vĩnh viễn không được phép giao dịch.

2. Các công cụ, tiêu chuẩn, cần được thống nhất , và App công nghệ bao quát thực hiện thuận lợi dễ dàng

 1. Xác định Phạm vi, mục tiêu do lường cụ thể.
 2. Trong phạm vi đó, dự án cụ thể đó liệt kê tổng hợp được: Thiết bị có ghi công suất, tiêu hao nhiên liệu gì: đưa vào dữ liệu tính toán.
 3. Thực tiễn hỏi đáp, phân tích, bổ xung hay loại trừ theo chuẩn qui định ( Cp hay cơ quan có chức năng) để có con số chính xác : bảng hỏi đáp , trực tiếp, điều tra hiện trường .
 4. Các dữ liệu tính toán căn cứ qui định Chính phủ, tổ chức được công nhận.
 5. Áp công nghệ tiêu lợi, chặt chẽ, chuẩn mực
 6. Tính minh bạch, trung thực được kiểm soát trên mạng trong quy trình.
Share the Post: